actueel

Fietsroute Bilserbaan - BrusselsestraatHieronder de knelpunten en wensen/ideeën voor de fietsstraat n.a.v. de infoavond van 8 juli 2014.
Zie ook de presentatie van de Gemeente Maastricht over het fietsplan.

xxx = ingegeven voor buurt 
xxx = wijze van verwerking in ontwerp 

Knelpunten 

A. Algemeen 

1. Achterstallig onderhoud 

 • Wordt waar nodig meegenomen tijdens de uitvoering, door gebroken tegels te vervangen of kapotte zaken te herstellen 

2. Losse fietsen, op zich zijn er voldoende fietsrekken, maar hier staan veel weesfietsen in 

 • Advies, meldt dit regelmatig via melddesk van de gemeente, zodat dit door handhaving wordt meegenomen 

3. Op de hoek bij de Sint Lambertuskerk blijft water lang staan 

 • Wordt tijdens besteksvoorbereiding meegenomen als aandachtspunt 

4. Veel rotzooi op straat door hangjongeren 

 • Advies, meldt dit regelmatig via melddesk van de gemeente, zodat dit door handhaving wordt meegenomen 

5. Drugsoverlast 

6. Vrachtwagen verbod wordt genegeerd 

 • Extra handhaving door politie is wenselijk, hiervoor biedt dit project geen oplossing. 
 • Supermarkt Yildiz heeft aangegeven dat hun bevoorraders dit weleens doen wanneer men niet kan keren. Zij hebben verzocht of eenrichtingsverkeer op de Menno van Coehoornstraat kan worden omgedraaid, waardoor men via de Menno van Coehoornstraat en Ravelijnstraat veilig weg kan rijden. Na aanpassing van de aanlanding van de Noorderbrug kan verkeer op de Fagotstraat en Fort Willemweg alleen nog maar rechtsafslaan op de verschillende kruispunten. Om de verkeersafwikkeling binnen de wijk goed op te lossen en de logistiek van de supermarkt veilig te laten verlopen, is het omdraaien van de rijrichting in de Menno van Coehoornstraat wenselijk. Dit vraagt tevens om het omdraaien van de rijrichting in de Condestraat. 

7. Door aanpassingen in verband met Noorderbrugtrace zal meer verkeer door de wijk gaan rijden 

 • Dit leidt niet per definitie tot meer verkeer, maar voornamelijk tot andere routes. Dit kan voor de ene straat meer verkeer betekenen, en voor een andere straat juist minder verkeer. 

8. Sluipverkeer via wijk, veel Belgische auto’s. 

 • In het verleden zijn hiertoe maatregelen genomen in de buurt in de vorm van eenrichtingsverkeer. Sindsdien is dit probleem sterk afgenomen. Hier kunnen we weinig aan doen, zonder voor de buurtbewoners barrières op te creëren. 

9. Taxus tegenover nummer 40 is te groot en belemmerd groei boom 

 • Deze taxus is eigendom van woningstichting Servatius 

B. Verkeersveiligheid 

1. Hoek Orleansplein – Victor de Stuerstraat: slecht zicht op fietsers, en doordat fietsers in alle richtingen rondom het plein mogen rijden is ook niet altijd duidelijk wat een fietser gaat doen. 

 • Door één asverspringing uit de Victor de Stuerstraat te halen, is het verloop van deze weg logischer. Hierdoor hebben automobilisten meer tijd om op andere verkeersdeelnemers te letten, dan op het verloop van de weg. Tevens wordt de aansluiting iets versmald, waardoor de Victor de Stuerstraat haakser aansluit op het Orleansplein en verkeer ook beter zicht heeft. 

2. Hoek Orleanstraat – Holsteinbastion – Menno van Coehoornstraat: laden en lossen en parkeren Turkse winkel leidt tot onveilige situaties 

 • Zie reactie A6 

3. Gedrag scooters en brommers 

 • Er worden geen extra maatregelen getroffen om de snelheid van scooters/brommers te reduceren omdat daarmee geweld wordt aangedaan aan het streven naar een fietsroute waarbij maximaal invulling gegeven wordt aan het comfort voor de fietsers. Mocht blijken dat zich desondanks toch problemen voordoen qua rijgedrag van de scooters/brommers, dan is handhaving de eerste optie. Deze discussie heeft ook plaatsgevonden tijdens de planvorming rondom de Bilserbaan, tot op heden hebben ons geen klachten bereikt met betrekking tot dit onderwerp. 

4. In Victor de Stuerstraat en op het Orleansplein wordt regelmatig tegen de richting in gereden 

 • De Victor de Stuerstraat kent twee verschillende rijrichtingen, dit leidt in de praktijk tot het negeren van de rijrichting. In dit kader en met het oog op de toekomst om eventueel overlast van sluipverkeer na realisatie van de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug, wordt de Victor de Stuerstraat volledig eenrichtingverkeer. 
 • Gemotoriseerd verkeer wordt gestuurd middels bebording, dit moet afdoende zijn. 
 • Op het Orleanplein betreft het fietsers, hiervoor is voldoende ruimte beschikbaar en mag dus. 

5. Snelheid van het verkeer is hoog, met name aan het einde van de dag 

 • Automobilisten moeten hun snelheid aanpassen aan dat van fietsers, dit werkt snelheidsverlagend. 
 • De daadwerkelijke rijloper wordt versmald, zowel fysiek als visueel, dit werkt snelheidsverlagend. 
 • Omwille van het comfort van de fietser en de eerder genoemde snelheidsverlagende elementen worden de bestaande drempels verwijderd. De zijstraten worden vormgegeven als zogenaamde inritconstructies, daardoor moet afslaand verkeer afremmen. 

6. Verkeer vanaf de parallelweg voor de Sint Lambertuskerk hoeft geen voorrang te geven aan verkeer op de Sint Annalaan, de bus die daarnaast de bushalte verlaat moet dit wel. Na werkzaamheden aan de Sint Lambertuskerk zijn paaltjes die de weg afsluiten niet teruggeplaatst. 

 • In het kader van de nieuwe openbaar vervoerconcessie wordt het Koningin Emmaplein heringericht, hierbij wordt de parallelweg weer afgesloten en is bovengenoemd probleem niet meer relevant. 

7. Voorrang op kruispunten langs de toekomstige fietsroute is niet duidelijk 

 • In principe hebben fietsers op de fietsroute voorrang. Hierop gelden twee uitzonderingen: wanneer twee even belangrijke fietsroutes elkaar kruisen heeft rechts voorrang. Wanneer een hoofdautoroute wordt gekruist, heeft de autoroute voorrang. 

8. Oprijden Koningin Emmaplein vanaf parallelweg of fietsoversteek zuidzijde is gevaarlijk punt 

 • Deze situatie wordt aangepast. De opstelstrook voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Sint Annalaan richting Brusselsestraat en Statenstraat wordt ingekort. Hierdoor ontstaat ruimte om een middengeleider in te passen, waardoor de Sint Annalaan veilig kan worden overgestoken door fietsers. 

9. Fietsers rijden door rood 

10. Hoek Franquinetstraat – Sint Annalaan: slecht zicht door reclamebord 

 • Wordt doorgegeven aan team handhaving, val verder buiten dit project 

11. Hoek Orleansplein – Franquinetstraat: conflicten tussen fietsers en auto’s 

 • Door de inrichting van de wegen als fietsstraat rijdt een fietser altijd midden voor een auto, daarmee wordt dit probleem voorkomen. 

C. Schoolomgeving 

1. Op zich zijn er voldoende parkeerplaatsen, maar ouders staan op rijbaan buiten de vakken 

 • Wanneer ze in de toekomstige situatie buiten de vakken staan blokkeren ze de rijbaan. Middels goede communicatie vanuit school moet erop gewezen worden dat dit ongewenst gedrag is, daarmee wordt dit probleem verholpen. 

D. Inrichting 

1. Route via Victor de Stuerstraat is nu een slalomroute met hobbels en daardoor onoverzichtelijk 

 • De hobbels verdwijnen 
 • De slalom wordt gedeeltelijk opgeheven, waardoor een betere aansluiting op het Orleansplein en de Franquinetstraat ontstaat. De tweede slalom blijft wel behouden, dit heeft een snelheidsremmende werking en zorgt voor extra breedte voor de school voor wachtende ouders. 

2. Verschillende bestratingsmaterialen Victor de Stuerstraat 

3. Entree Orleansstraat is een onlogisch punt. Drempel is verschrikkelijk 

 • Deze drempel wordt verwijderd 

E. Parkeren 

1. Hoge parkeerdruk door vergunninghouders. Veel studentenhuizen, daardoor ook veel parkeervergunningen 

 • Geen wijzigingen, aantal parkeerplaatsen wordt op de drukken punten niet verkleind 

 

Wensen/ideeën 

F. Algemeen 

1. Maak ook een oversteek voor fietsers vanuit de Pastoor Habetsstraat mogelijk 

 • Het is niet mogelijk om een veilige oversteek te maken, waarbij fietsers niet het volledige Koningin Emmaplein volgen. Daarom is gekozen voor een route via de Victor de Stuerstraat in plaats van via de Pastoor Habetsstraat. 

G. Inrichting 

1. Volledige facelift inclusief plein, maar wel behouden zoals het is 

 • Voor het plein is geen noodzaak tot herinrichting vanuit zowel de fietsroute als vanuit beheer en onderhoud 

2. Drempels behouden 

 • Zie reactie B5 

3. Drempel aan begin Orleansstraat fietsvriendelijker maken 

 • Zie reactie E1 

4. Bomen en groenvakken behouden of op andere wijze terugbrengen, wel snoeien 

 • Wordt meegenomen 

5. De Victor de Stuerstraat heeft een heel eigen karakter door huidige inrichting. Behoud een eigen karakter. Houdt wel rekening met het fietscomfort. 

 • Waar mogelijk wordt de inrichting niet aangepast 

6. T.h.v. nummer 40 liggen 3 studentenpanden is het mogelijk om een fietsenstalling voor de deur te plaatsen, met name voor bezoek 

 • Ruimte voor het stallen van fietsen voor studentenwoningen dient op eigen terrein te worden ingepast, de gemeente voorziet niet in stallingen op straat ten behoeve van studentenwoningen 

H. Verkeersveiligheid 

1. Voorkom dat fietsers en scooters over het trottoir rijden in de Victor de Stuerstraat en Orleanstraat 

 • Door het toepassen van asfalt op de rijloper rijdt dit straks prettiger dan op andere plekken in de straten, hiermee wordt dit probleem geminimaliseerd 

2. Parallelweg voor Sint Lambertuskerk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer 

 • Zie reactie B6 

3. Verkeerslichten op kruispunt Brusselseweg verwijderen 

 • Wordt na realisatie van de verlegging van de aanlanding van de Noorderbrug bekeken. 

4. Verkeerslichten behouden 

 • Zie reactie H3 

5. Rondom Orleansplein voor fietsers rijrichting in één richting stimuleren of evt. verplichten 

 • Door het grootte aantal woningen rondom het plein is het niet reëel eenrichting verkeer voor fietsers af te dwingen 

6. Fietsroute in voorrang, zodat voorrangssituatie over hele route logisch is 

 • Zie reactie B7 

7. Veilige oversteek vanuit Victor de Stuerstraat 

 • Zie reactie B8 

8. Door de aanpassing van het Noorderbrugtrace zullen meer mensen gaan fietsen, zorg daarom voor veilige oversteek Emmaplein 

 • Zie reactie B8 

9. Alternatief trek de rijrichtingen voor de fietser uit elkaar door de route te splitsen via Victor de Stuerstraat en de Pastoor Habetstraat. Of route via Franquinetstraat 

 • Fietsers kunnen zelf deze keuze maken, vanuit herkenbaarheid van routes heeft het de voorkeur één centrale route aan te wijzen. 

10. Omkeren rijrichting in Victor de Stuerstraat en Pastoor Habetsstraat, zodat er minder conflicten ontstaan rondom het Emmaplein bij het in- en uitrijden van de genoemde straten 

 • Dit is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Vooralsnog wordt dit niet gedaan. 

11. Instellen eenrichtingverkeer op Victor de Stuerstraat tussen Sint Annalaan en Odastraat 

 • Wordt gerealiseerd 

12. Brug of tunnel om het Koningin Emmaplein over te steken 

 • Geen haalbaar alternatief gezien de lengte die nodig is om te stijgen en te dalen 

13. Hoek Orleansplein – Victor de Stuerstraat: verruimen met behoud van het terras 

 • Zie reactie B1 

I. Parkeren 

1. Parkeren behouden 

 • Wordt waar mogelijk aan voldaan 

2. Betere parkeerhandhaving 

J. Schoolomgeving 

1. Verbeteren situatie rondom schoolentree 

 • Auto’s kunnen niet meer aan de pleinzijde van de Victor de Stuerstraat staan, door de nieuwe vormgeving wordt de doorgang voor overig verkeer versperd. Dit verbetert de situatie. 

2. Meer parkeerruimte voor wachtende ouders 

 •  Er is in de omgeving genoeg parkeerruimte. Doordat niet meer voor de school geparkeerd kan worden, worden automobilisten gedwongen een parkeerplaats elders te zoeken 

3. Afsluiting Victor de Stuerstraat permanent of tijdens schoolspits 

 • Door het eenrichtingverkeer is dit geen haalbaar alternatief. Verkeer zal dan moeten keren, dit leidt tot meer onveilige situaties 

4. Kiss&ride voor school in Odastraat 

 • Parkeercapaciteit kan hiertoe benut worden 

5. Zone rondom schoolpoort waar ouders niet mogen staan, zodat kinderen beter zicht hebben op degene die hen komt halen 

 • Middels in cirkel in de bestrating wordt een zone aangegeven waar ouders niet mogen staan. Hierdoor kunnen kinderen eerst de poort verlaten en rustig kijken waar de ouder staat 

6. Drempels nabij entree school hoeven niet behouden, als er maar iets van een markering komt die duidelijk maakt dat het om een schoolomgeving gaat. Eigen ontwerp door kinderen school 

 • Nog afstemmen met school 

 

Planning 2015

 • Januari/februari/maart Besteksvoorbereiding
 • April/mei Aanbesteding en gunning
 • Juni t/m november Uitvoering

 << terug